TÜYAP 6. Diyarbakır Kitap Fuarı Başladı

0
1693

TÜYAP DİYARBAKIR 6. KİTAP FUARI ETKİNLİK PROGRAMI
Diyarbakır Kitap Fuarı dört yıl aradan sonra yeniden yazının kadim coğrafyasında okurlarla buluşuyor…

Kuruluşumuz TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği ile işbirliği yanı sıra Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteği ile hazırlanan Diyarbakır 6. Kitap Fuarı, 25-30 Eylül 2018 tarihleri arasında TÜYAP Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Altı gün sürecek olan fuar kapsamında 120 yayınevi yer alırken, 60 kültür etkinliğinde 250 yazar okurlarıyla buluşacak. Aralarında Mıgırdiç Margosyan, Canan Tan, Altan Öymen, Ahmet Telli, Ayşe Kulin, Oya Baydar, Şükrü Erbaş, Aytül Akal, Fikret Başkaya, Nurcan Baysal, Dilara Keskin, Işık Ergüden, Nil Sakman, Kemal Hamamcıoğlu, Hasan Ali Toptaş, Mine Soysal, İsmail Saymaz, Levent Gültekin, Zeynep Sevde, Murat Özyaşar, Kadir Yıldırım, Kerimcan Akduman, İlkay Marangoz, İsmail Beşikçi, Şeyhmus Diken ve Bahadır Yenişehirlioğlu’nun da bulunduğu pek çok değerli yazar fuarda okurlarıyla bir araya gelecek.

Onur Konuğu Mıgırdiç Margosyan

Diyarbakır 6. Kitap Fuarı, yazar Mıgırdiç Margosyan’ı onur konuğu olarak ağırlayacak. Fuar süresince düzenlenecek panel ve söyleşilerde Margosyan’ın edebiyatı, eserleri ve yaşamı ele alınacaktır. Margosyan adına TÜYAP tarafından bir armağan kitap hazırlanırken aynı zamanda kitap alıntıları ve fotoğraf albümünden oluşan “Gittin ki, Tez Gelesin” Diyarbakır 6. Kitap Fuarı Onur Konuğu Mıgırdiç Margosyan sergisi de okurlarla buluşacaktır.

Fuar Ziyaret Saatleri

Girişin ücretsiz olduğu Diyarbakır Kitap Fuarı her gün 10.00-19.30, kapanış günü 30 Eylül 2018 Pazar günü ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

DİYARBAKIR 6. KİTAP FUARI ONUR KONUĞU

MIGIRDİÇ MARGOSYAN

Mıgırdiç Margosyan, 23 Ara­lık 1938’de Di­yar­ba­kır’ın Hançepek Ma­hal­le­si’nde (Gâvur Ma­hal­le­si) doğ­du. Eği­ti­mi­ni Sü­ley­man Na­zif İl­ko­ku­lu, Ziya Gö­kalp Or­ta­oku­lu, da­ha son­ra İstan­bul’da­ki Bez­ci­yan Ortaokulu ve Get­ro­na­gan Li­se­si’nde sürdür­dü. İstanbul Üniversi­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Fel­se­fe Bölümü’nü bitir­di.
1966-1972 yıl­la­rı ara­sın­da Üs­kü­dar Se­lam­sız’da­ki Surp Haç Tıbre­vank Er­me­ni Li­se­si’nde müdür­lü­ğün ya­nı sı­ra fel­se­fe, psiko­loji, Er­me­ni di­li ve ede­bi­ya­tı öğ­ret­men­li­ği yap­tı. Da­ha sonra öğ­ret­men­li­ği bı­ra­ka­rak ticare­te atıl­dı. Bu sırada ede­bi çalışma­la­rı­nı da aralık­sız sür­dür­dü. Mar­ma­ra gazetesin­de ya­yım­la­nan Ermeni­ce öykü­le­ri­nin bir bö­lü­mü Mer Ayt Goğ­me­rı [Bi­zim Ora­lar] adıy­la ki­tap ha­li­ne geti­ril­di (1984) ve bu ki­ta­bıy­la 1988’de, Ermeni­ce ya­zan ya­zar­la­ra ve­ri­len Eliz Ka­vuk­çu­yan Ede­bi­yat Ödü­lü’nü (Paris, Fran­sa) al­dı. Aras Yayıncılık tarafından basılan Gâvur Ma­hal­le­si (1992), Söy­le Mar­gos Ne­re­li­sen? (1995) ve Bileti­miz İs­tan­bul’a Ke­sil­di (1998) ad­lı Türk­çe ki­tap­la­rı­nı, 1999’da ikin­ci Erme­ni­ce kita­bı Dik­ri­si Ape­ren [Dic­le Kı­yı­la­rın­dan] iz­le­di. Gâ­vur Ma­hal­lesi, Aves­ta Ya­yın­la­rı tara­fın­dan Li Ba Me, Li Wan De­ran [Bi­zim O Yö­re­ler] adıy­la Kürt­çe ola­rak yayım­lan­dı (1999). Türk­çe ka­le­me al­dı­ğı Tes­pih Ta­ne­le­ri (2006) ad­lı anı-ro­ma­nı­ büyük ilgiyle karşılandı. Evrensel gazetesinde “Kirveme Mektuplar” adlı köşesinde yazmayı sürdüren Margosyan’ın bu makalelerinin bir kısmı Kirveme Mektuplar adıyla 2006’da Lis Basın Yayın tarafından Diyarbakır’da kitaplaştırıldı; 2011’de ise Aras Yayıncılık tarafından yeniden basımı gerçekleşti. 1996-1999 yılları arasında Agos gazetesinde yayımlanan makalelerinden yapılan bir seçki olan Zur­na 2009’da, yine Evrensel gazetesi yazılarından derlenen Çengelliiğne (ilk basımı 1999, Belge Yayınları) ile Yeni Yüzyıl ve Yeni Gündem gazetelerinde yayımlanan makalelerinden derlenen Kür­dan 2010’da kitaplaştırıldı. Yazarın, dünyanın yaratılış hikâyesini mizahi bir üslupla ele aldığı son kitabı Tanrı’nın Seyir Defteri ise 2016’da yayımlandı.

Mıgırdiç Margosyan, 25-30 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen Diyarbakır 6. Kitap Fuarı Onur Konuğu’dur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here